5 gode råd til sund vækst

– fokus på internationale kommercialiserings muligheder

Det Nationale Netværk for Sundhedsinnovation består af de enheder fra alle fem regioner, som arbejder praktisk og operationelt med opdyrkning, gennemførelse og implementering af innovation på Danmarks hospitaler. Vi har samlet vores praktiske er faringer fra innovationsarbejde i sundhedssektoren de sidste 2-3 års i fem punkter, som vi ved, vil bidrage til at skabe sund vækst i Danmark.

Vi fokuserer på innovation, som bidrager til effektivisering og kvalitetsforbedringer i sundhedssektoren, hvad enten det drejer som om processer, produkter, kulturforandringer eller services.

Vi har en klar holdning til, at det er nødvendigt at involvere erhvervslivet tidligt i innovationsprocessen, da det er erhvervslivet, som i sidste ende skal sikre, at der udvikles produkter, som er kommercielt interessante – også på det internationale marked.

Forudsætningen for at sundhedssektoren i Danmark kan overleve på nuværende niveau er, at der i langt højere grad investeres strategisk i innovation. Både i inkrementel innovation og radikal innovation. Principperne for innovation må nødvendigvis gennemsyre hele organiseringen, ledelsen og driften i sundhedssektoren for at opnå de effekter, som er nødvendige.

Innovation er en nødvendig investering i fremtiden – det, som kommer til at sikre, at Danmark også fremover har mulighed for at udvikle og eksportere produkter og ydelser indenfor sundhedssektoren. Det er samtidig den eneste investering, som reelt har potentiale til at gøre den forskel, som er nødvendig for i tilstrækkelig grad at effektivisere og sikre kvaliteten i fremtidens danske sundhedsvæsen.

Det er nødvendigt at anerkende, at innovation tager tid og koster penge og menneskelige ressourcer – ellers kan der ganske enkelt ikke opnås en blivende effekt til gavn for sundhedssektoren og Danmark.

1. Mindset og efterspørgsel

Hospitalsledelsernes hverdag er præget af driftsopgaver, hvorved innovationstiltag og projekter prioriteres lavt. Dette er i konflikt med den brændende platform, som sundhedsvæsnet reelt står på: Der skal optimeres og effektiviseres, da der i fremtiden er færre ressourcer til at udføre samme arbejde.
Forbedringsforslag:

Alle hospitaler skal udvikle en strategi for innovationsarbejdet
Alle hospitaler skal have en investeringspulje til gennemførelse af innovationsprojekter
Allokerede ressourcer (medarbejdere og økonomi) til innovationstiltag og –projekter skal rapporteres til Sundhedsdirektøren
Fokus og opbakning fra koncernledelserne i de fem regioner og Danske Regioner

2. Dimensionering

Der er stor fokus på OPI-projekter. Fra det offentlige ønskes og prioriteres disse projekter højt, mens det kan være svært at tiltrække og indgå aftale med private virksomheder, da de finder beslutnings- og bevillingsprocesserne langsommelige, udbudsreglerne problematiske og forretningsmodellerne pt. Ikke eksisterende.
Forbedringsforslag:

Anvende det nationale sundhedsinnovationsnetværk til at sikre, at projekterne i højere grad som minimum dækker 3 regioner. Dermed er det markedsmæssige potentiale stort nok til reelt at tiltrække virksomheder til at indgå i OPI-projekterne
Sikre incitamentsstrukturer, som betyder, at flere regioner og hospitaler går sammen om at udvikle projekterne
Tildele midler i 2 trin, således at der i første trin beskrives, hvilke ønsker og tilsagn, der er fra private virksomheder, mens der i trin 2 er indgået endelig aftale med virksomhederne (giver mulighed for at tilrette projektet i den tidlige fase)

3. Støttemuligheder og vilkår

Flere fonde har givet mulighed for økonomisk støtte til projekter med potentiale til national implementering.  Ønsket om implementeringsprojekter er stort, men reelt har ansøgninger til dette været få.
Forbedringsforslag:

Klar beslutningsproces i udvælgelsen af støtteværdige projekter
Tydelig skelnen mellem demonstrations- og implemeteringsprojekter, således at der ikke presses implementeringsprojekter igennem, som reelt ikke er designet/har potentialet til dette.
Der er store krav til effektmålinger i projekterne, og reelt meget lille erfaring for dels måling af effekter og dokumentation af blivende effekter. Det er væsentligt at anerkende, at innovation ikke er en lineær proces, men som oftest foregår i iterative processer – og dermed kræver risikovillighed og fleksibilitet i forhold til krav til projekterne – både når det gælder ansøgning og afrapportering. Og at effekterne ofte først kan måles, en stykke tid efter at projektperioden er er slut.
Ansøgere er tilbageholdende med at vise effekter af skræk for, at man efterfølgende får skåret budgetterne – også selvom projekter viser sig ikke at holde.

4. National strategi

Mange projekter er blevet store og meget komplekse. Der ses en tendens til ”jo flere partnere og jo flere midler der søges, jo større chance for at få tildelt midler”
Forbedringsforslag:

Flere projekter med en enkel partnerskabsstruktur – så fokus kan holdes på effekt, produkter og eksportmulighed for den involverede virksomhed og ikke på kompleks projektstyring af alt for mange parter.
Udvikling af national strategi og implementeringsplan for, hvilke områder, der ønskes udviklet projekter/produkter indenfor med efterfølgende allokerede ressourcer.
National strategi og implementeringsplan udvikles i samarbejde med det nationale sundhedsinnovationsnetværk

5. Internationalt perspektiv

Velfærdsinnovationens proces, projekter og løsninger er en eksportmulighed for Danmark, men produktets vej til det internationale marked tænkes sjældent igennem. Den danske tilgang til OPI projekter er langt mere tværfaglig end det ses andre steder i verden – og dette forspring kan og bør vi udnytte til at få et kommercielt fodfæste.

Der skal sikres fokus på forretningsmodeller, således at det internationale perspektiv fremhæves og eksportmulighederne fremstår tydeligere.
Der skal sikres fokus på, at produkterne skal udvikles til afsætning på et internationalt marked, med andre behov og muligheder end det danske. Dette kan med fordel gøres i samarbejde med eksisterende aktører, fx Udenrigsministeriets eksportrådgivning.
Vi skal være bedre til at fortælle de allerede eksisterende ”gode historier” inden for området sundhedsinnovation som en branding af Danmark. Det faktum, at alle 5 regioner på nuværende tidspunkt har enheder/centre, der på hver sin vis og med hvert sit fokus arbejder på at fremme innovative løsninger, skal anvendes mere aktivt.